بینایی – فیلمی کوتاه در باره آینده

فیلم کوتاه «سایت» ساخته دانیل لازو و اران می-راز که آن را به عنوان پروژه نهایی مدرسه هنر ارایه کرده اند نگاهی دارد به آینده ای نگاه می کند که گوگل و ابر های اطلاعات و اپلیکیشن ها زندگی را فرا گرفته اند

Daniel Lazo and Eran May-raz