نامه رابرت دلونه به واسیلی کاندینسکی

چيزي كه امسال منتشر کردید، مفيد بود. فكر مي كنم مردم مطمئناً از آن استقبال خواهند كرد. تاثير آن بسيار آرام خواهد بود، چرا كه همه عادت ها رادر خود فرو خواهد برد. به عبارت ديگر، هنرمند در قلمرو آرايش رنگ ها كه بسيار رمز آلود و مبهم است و به سختي به زمان پيش از آغاز سبك امپرسيونيسم باز ميگردد، كارهاي بي شماري ميتواند انجام دهد. سورا (Seurat) قوانين اوليه را جستجو كرد. سزان (Cezanne) تمام نقاشي را از زمان آغازش براندازی كرد, به اين معني كه مي توان گفت سايه روشن بر آرايش خطي منطبق شد و اين شيوه اي بود كه بر تمام مكاتب نقاشي تسلط داشت.

image

آنچه در حال حاضر مشكل است، تحقيق كردن در مورد نقاشي ناب است. من در پاريس هيچ نقاشي را نمي شناسم كه واقعاً به دنبال اين دنياي ايده آل باشد. گروه كوبيسم كه شما از تجربياتشان تنها در نوشته هايشان سخن مي گوييد، رنگ را عنصري مهم و ساختاري محسوب نكردند، بلكه آن را در جايگاه پائين تري قرار دارند.

تاكنون سعي نكرده ام در اين محيط جديد تحقيقاتم را به رشته تحرير در آورم. در حاليكه تمامي تلاش هايم براي زماني طولاني هدايت شده اند. همچنان منتظرم انعطاف هاي بيشتري را در قوانيني كه كشف نموده ام پيدا كنم. اينان بر پايه مطالعاتي هستند كه در زمينه شفافيت رنگ صورت گرفته اند و بسيار شبيه نت هاي موسيقي اند كه مرا به سمت كشف ((حركت رنگ)) رهنمون ساختند. تمام اين ها كه به نظرم براي خيلي ها ناآشنايند، هنوز در ذهن من جاي دارند. برايتان تصویری از یکی از مارهایم هايم كه تقريباً قديمي شده، مي فرستم.

اين تصویر آشنايانم را بسيار حيرت زده كرد و معدود استادان امپرسيونيسم در موردش
قضاوت هاي مناسب و بي غرض ارائه كردند. وقتي اين كار را انجام مي دادم، به خاطر آوردم كه شما در موردش از من تقاضايي كرده بوديد. كسي را نمي شناختم كه بتواند در مورد اين چيزها اظهار نظر كند، ولي خودم تجربياتي داشتم كه سرنوشت ساز بود. حتي دوستم پرنسه (Princet) هم قادر نبود آنان را ببيند و مدت زماني طول كشيد تا برايش قابل ديدن شوند. من به تفسيري كه دوستم از احساسش بيان مي كند، اعتماد دارم و به نظرم مي رسد كه در برابر اين موضوع واكنش شديدي نشان مي دهد كه اين نتيجه از آن حاصل مي شود.

فكر مي كنم هم اكنون دوستم مي تواند معناي اين چيزها را كه نتيجه كاري است كه سالها پيش شروع كرده بود، بازگو كند. چيزي كه مي خواهم توجهتان را به آن

جلب كنم.