اسلینکاچو

آدمک های مینیاتور اسلینکاچو این روز ها در انگلستان شهرت می یابند . ادمک های کوچکی که در شهر لندن و شهر های اطراف ان در گوشه هایی خارج از دامنه دید شهروندان سراسیمه به حیات خود ادامه می دهند اثاری بسیار کوچک که به طور خواسته یا ناخواسته مفاهیم عمیق را در پی دارد.در آثار اسلینکاچو نه تنها می توان با دیدگاهی فلسفی در باره بشر و ارتباط او با جهان پیرامون ان در گیر شد بلکه می توان به یاد واقعیت های اجتماعی افتاد که در دل تمدن جدید نهفته است.اینکه یک سکه نا قابل چه ارزشی دارد وقتی کسی به ان نیاز داشته باشد یا گاه مشکلاتی که انسان ها در زندگی با ان در گیر می شوند تا چه اندازه نا چیز و سطحی اند

street Art by Slinkachu

Slinkachu /Street Art

slinkachu

slinkachu

اسلینکاچو معتقد است اثار او گویای تنهایی و حالات مالیحولیایی حاصل از زندگی در شهری های بزرگ است.برای نشان دادن چنین مفاهیمی او ادمک های پلاستیکی ساخت کار خانه پریزر را می خرد و آن هارا تغییر می دهد و رنگ و لعابی نو و جدید به ان ها می دهدو سپس در آثارش از ان ها استفاده می کند. این هنر مند تا حدودی نیز کار خود را به عکاسی مر تبط می داند چرا که بسیاری از صحنه هایی که او خلق می کند بی شک نیاز به ثبت از طریق عکاسی و نمایش به عموم دارد و در غیر این صورت بی شک از دید ها پنهان می ماند

slinkachu

slinkachu / street Art

Slinkachu / Office Politics

Slinkachu Website [+]