مای گیجی: کتاب‌خوانی نامتعهد

این یک تجربه کتاب‌خوانی در جایگاهی میان «شاعرانگی و رپ»، «خیابان و کتابخانه» یا «گتو و آتلیه» هست. یک عدم تعلق به هیچ‌کدام. یک بی تفاوتی نسبت به هردو. اعتراضی به اجبـار تعریف پذیر شدن . این یک اثر نیست. یک تجربه است . تجربه ای  بازیگوشانهبرای فرار از مسخ شدگی. مسخ شدگی انسان به هنرمند، شاعر، مهندس، کارگر یا هر گونه تعریف پذیری.
درهر حال این صدا ها، خوانش ها، لوپ ها و سمپلینگ ها درنهایت بی اعتنایی به اصول زیبا‌شناسانهء مرسوم، به عنوان یک بازی میان دیگر بازی‌ها ، در لحظات هیجانی، بدون استفاده از میکروفون و بدون توقف در ضبط، تنها با یک برداشت سر هم‌بندی شده است و جز این مد نظر نبوده است
برای دانلود به لینک مراجعه نمایید https://karanreshad.com/World/hiphopinkafka