کيومرث کياست

کيومرث کياست

متولد تبريز 1327

کيومرث کياست يکي از استادان و طراحان خلاق دهه پنجاه و کاريکاتوريست تواناي تبريزي شايد سال ها ست که از ياد رفته است . آثار کياست که آشکارا درونمايه اي ايراني و ريشه گرفته از مينياتور ها و نقوش تزييني ايراني دارند همه سياه وسفيد هستند و خود هنر مند نيز بارها از علاقه خاصش به اين دو رنگ سخن گفته است .

اولين حضور وي به شرکت در نمايشگاه جمعي هنرستان ميرک تبريز باز مي گردد درسال 1352 نقشمايه ها و دست کم درون مايه ايراني اولين چيزيست که در آثار اين هنر مند به چشم مي خورد . نکته ديگري که در باره آثار کياست قابل توجه است توجه مستقيم و ظريف طراح به انسان است به طوري که در اغلب آثار او اگر انسان از فضاي اثر خارج شود همه چيز از اثر گرفته شده است . از موفقيت هاي کوچک وي مي توان به دريافت جايزه ويژه بينال کاريکاتور بلغارستان اشاره کرد

Kayoumarth Kiasat
Kayoumarth Kiasat
Kayoumarth Kiasat
Kayoumarth Kiasat

کتاب : –

1- طرح هاي کيومرث کياست – نشر ابن سينا – تبريز