ناصرالدین شاه

حتما شنیده اید که  ناصرالدین شاه از خط خوشی بهره‌مند بود و به نقاشی، طراحی، عکاسی، سیر و سیاحت و شکار علاقه فراوانی داشت .البته حتما از علاقه وی  به تن آسایی و تعدد زوجات هم با خبرید. به هر حال جای خوشحالی است که این شاه قاجار به هنر  علاقه نشان می داده است.

دوستعلی خان معيرالممالک( نقاش و خطاط دربار قاجار) در مطلبی تحت عنوان عادات ناصرالدين شاه، راجع به نقاشيهای وی مطالبی نقل می کند که در چند پاراگراف زیر می خوانید:

« شاه به نقاشی رغبتی بسزا داشت و نقش پردازان را تشويق مي نمود خود نيز دارای قلمی محکم و شيرين بودشبيه سازی را بامداد سياه قلم نيک از عهده بر مي‌آمد…. روزی شاه در ديوانخانه تفرج مي نمود و کمال الملک معروف که بدستور او بعضی پرده مي ساخت در گوشه ای اشتغال به نقاشی داشت ، شاه نزد او آمده به تماشا ايستاد و چون پرده کوچک سادهای آماده کار در کناربساط وی ديد هوس نمود که استعداد خويش را بياموزد و در دم قلم بدست گرفته در ظرفيک ساعت دورنمائی فکری از کوه و نهر آب و تک درختی بپرداخت که برای تفنن سلطان دراندک زمانی خوب بود. پرده مزبور را برای امين السلطان که هنوز بصدارت نرسيده بودفرستاد وسالها بديوار کتابخانه پارکش که اکنون سفارت روس است آويخته بود».

 

 مطلبی کامل تر در این باره را می توانید در مجله بخارا شماره ۸۹-۹۰ یا در لینک زیر بخوانید لینک به فیسبوک