دگرگون کردن همه چیز

اگر می توانستید همه چیز را دگرگون سازید. چه چیزی را دگرگون می کردید؟ آیا برای باقی عمرتان به تعطیلات میرفتید؟ جولوی تروریسم را میگرفتید؟ یا شعار من هم چارلی هستم سر میدادید؟ آیا جلوی تاثیر سوخت های فسیلی بر گرمایش زمین را میگرفتید؟ بدون شک هیچ چیز غیر واقعی تر از این نیست که همه چیز را همینجور که هست بگذاریم ولی انتظار نتیجه ای دیگر را داشته باشیم.
همین تلاش های منفرد تجاری یا احساسی تک تکِ ما آینه ای بر اوضاع وخیم جهان است.شاید بتوانیم تمام روز در خانه بنشینیم و بخواهیم این آتش را فرو نشانیم در حالی که همه آنها از یک جا منشا می گیرند.هیچ راه حل جدا و سر راستی وجود ندارد.ما باید همه چیز را از نو و بر اساس منطقی نو باز سازی کنیم.