پروژه دست ها

در شرایط بحران اقتصادی که  در سال های اخیر دامنگیر مردم جهان شده است. اسپانیا یکی از کشور  پیشرفته ای است که با این بحران مواجه شده و دست و پنجه نرم می کند. چند روز پیش بود که که ده ها هزار نفر از مردم اسپانیا دست به تظاهرات زدند تا اعتراض خود را به خصوصی سازی  بیمه و خدمات عمومی و همینطور نا برابری های اجتماعی اعلام کنند.در هر صورت شرایط اسپانیا بعد از ایتالیا بحرانی است . وآمار ها نشان می دهد که ۵۵ درصد جامعه زیر ۲۵ سال اسپانیا در بی کاری به سر می برند

handsproject

چهار هنر مند  اسپانیایی  با همین موضوع پروژه ای را آغاز کرده اند  که طی آن با بیانی هنری اعتراض خود را در خیابان های پر رفت و آمد بارسلونا اعلام دارند . هر چهار نفر این هنرمندان که نام پروژه مشترکشان را دستها گذاشته اند دست به دست هم داده اند و مجسمه هایی کوچک را در خیابان نصب کردند آکتاویو سِرا – مَتیو تارخا-دانیل لیوخانی و پاو گارسیا  آثار جالب توجه را در خیابان های بارسلونا به اجرا در آورده اند

handsproject3handsproject4

ویدیوی زیر می تواند به مراتب گویا تر بوده و وجوه بیشتری از بیان هنری این پروژه را به نمایش بگذارد