شبه‌هنرمند زائیدۀ سانسور است

یک سال قبل از انقلاب ایران مجموعه جلسات با حضور نویسندگان و هنرمندان ایران در خانه فرهنگ انستیتو گوته برگذار شد . طی  همین جلسات که ظاهرا  داستان های زیادی به دنبال داشت سخنرانی های مهم و در خور توجهی ایراد شد.
در این مجموعه ده شبه سخنرانی ها ، استاد غلامحسین ساعدی در رابطه با شبه هنرمندان سخن راند.جالب آنکه آن سخنان هنوز بعد از ۴۰ سال کلمه به کلمه مصداق داشته ، گویی از همان روز تا به حال شرایط نه تنها بهبود نیافته بلکه رو به وخامت گذاشته است .به ویژه در سالیان اخیر با خط مشی رژیم اسلامی ایران بدنه دولتی نیز دست به حمایت تام و تمام از شبه هنرمندان زده  و شبه ژورنالیست ،شبه معلم و در نهایت شبه انسان را پرورش می دهند.