هنر شهری در جهان

در زیر نمونه هایی مثال زدنی از هنر شهری در جهان را مشاهده می کنید. این دسته از آثار دارای کم ترین میزان وندالیسم هستند و از این جهت ان ها را مثال های خوبی برای ارایه دانستیم .در چنین آثاری هنر مند با استفاده از موقعیت مکانی و اضاف کردن یا تغییر چند چیز توانسته است تعریفی دگر گون ایجاد کرده یا مفهوم/ احساس جدیدی را منتقل کند