جادو

جهان شناسی اسطوره ای میترایی که ایده میترای جاویدان -خورشید پیش از خورشید – جهان را در زمینه ای از صورت های فلکی می گرداند. در ابتدا یک تفسیر جادویی از دنیا است و با طلسم و جادو آمیخته است . فهم میترایی طی کردن مراتب عرفانی مختلف بشر را با گذر از سیاره های مختلف نشان داده است که با جادوی غربی نیز در آمیخته است.

سیمون مگوس پایه گذار یکی از نخستین فرقه های شیطان پرستی بود . ما از آموزش های واقعیش چیز های اندکی می دانیم بنابر این او را از چشم های مخالفانش ، مسیحیان ارتودکس می بینیم که به عنوان یک جادوگر سیاهاز او یاد کرده اند که با دست یاری سپاه جهنم معجزه های دلهره آوری ترتیب می داده است مانند پرواز در هوا . بر طبق روایت مسیحی جادوی سفید پیتر حواری مسیح بر جادوی سیاه سیمون پیروز شد و شیطان ها و کسانی که در پرواز او را حمایت کرده بودند نابود شدند و خودش به مرگ در افتاد.

Fall of Simon Magos
افتادن سیمون مگوس، بخشی از لوح توسط گیلبرتوس، کلیسای آتن قرن 12

فلک شناسی توسط محققین عرب عرضه شده که در قرن 12 به اروپا رسید و سنت های جادویی را در اروپای سده های میانه تقویت کرد .به عنوان روح های کیهانی ، شیطان ها به دنیای تصویری مسیحیت وارد شدند. و همراه ستاره شناسی جادوی آینده نگری مطرح می شود.
این تصویر روابط بین صورت های فلکی و اعضای بدن انسان است. اگرچه هزاران رابطه از ستاره شناسی مشتق شده، روح نباتی ونوس ، به عنوان مثال با رز ها، کبوتر های خاکستری ، عدد هفت ، رابطه دارد .

Zodiacal man
مرد فلکی، مینیاتور قرن 16

باور شیطان به اندازه انسان قدمت دارد. بعضی اوقات آنها ترسناکند اما گاهی با حالت خنده داری تصویر شده اند. شیطان ها بی شک وجود فیزیکی ندارند ولی واقعییت های روانی هستند. و کسانی این واقعیت های روانی را تجربه کرده اند که با نوعی خلسه اتفاق افتاده است. معمولا در مصرف دارو ها و نوشیدن مشروب یا سایر موادی که بند از روح می گشایند.

جادوگر ها همواره به این که بعضی هنر مندان توانایی دست یابی مستقیم به واقعیت های جهان را دارند، ایمان داشته اند . ورود به ناخود آگاهی که در بالای ریزترین وجود فیزیکی قرار دارد . این گونه شناسی جادو به بیان روانشناسی این گونه است: بسیاری از هنرمندان توانایی این را دارند که تصاویری از عمیق ترین پله های ناخود آگاهی بیاورند.
بعضی جادو گر ها از دارو ها برای خلسه استفاده می کرده اند. در دوران اخیر دارو هایی شامل حشیش ، انهالینیوم و ال اس دی که کمتر شناخته شده است اما به همین میزان جادوگر ها و فالگیر های اروپای سده های میانه آن ها را تهیه و استفاده می کردند.

کیمیا همواره رابطه نزدیکی با جادو داشته است و جادوگر ها صراحتا از کیمیا به عنوان شاخه ای از جادو یاد کرده اند. و اعلام کرده اند که کیمیاگر که “سنگ فلاسفه درست می کند در همان حال که شرایط پایه را به وضع ایده ال شکل می دهد، در تجربه ای معنوی شرکت می کند که که شخص شرکت کننده را خالص تر می کند.

Urizen struggling with the waters of materialism | William Blake
یوریزن در آبهای مادیگرایی دست و پا می زند- ویلیام بلیک – از کتاب یوریزن 1794

از رم باستان تا لندن مدرن، از “پروکلس تا ” ییتز ، فلسفه اغلب جادوگر ها با دو گانگی در آمیخته بود که روح را خوب و ماده را شیطان می داند ، و بشر را به عنوان یک روح جاویدان که در دنیای جسم به دام افتاده است می بیند. ویلیام بلیک عمیقا با این سنت جادویی وابسته بود به طوری که در نوشته های بوهمی سوئدی با این عقیده درگیر شد اما هرگز بر آن چیره نشد.او در تصویر سازیهایش از “یوریزن به آنها بیانی شگفت انگیز داده است ( در پایه نخست ذات مثالی انسان را به نمایش می گذارد که در آبهای مادیگرایی یا اتمهای دموکریتوس و ذرات نور نیوتن دست و پا می زند .

منابع

کتاب:
Magic, The western Tradition – Thames and Hudson

Print Friendly